Imprint

Responsible for content:

Melitta Professional Coffee Solutions
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Zechenstraße 60
D - 32429 Minden-Dützen
Tel.: +49 (0) 571 5049 / 0
Fax: +49 (0) 571 5049 / 233
E-Mail: professional@melitta.de

Commercial Register of the District Court of Bad Oeynhausen HRA 3322

Fully liable partner:
Melitta Professional Coffee Solutions GmbH
Registered office: Minden, District Court of Bad Oeynhausen HRB 4846
CEO: Marco Gottschalk

Melitta Professional Coffee Solutions ist für den Handel durch die DE-ÖKO-003 Kontrollstelle zertifiziert.

Concept, Design, Programming:

POINT DIGITAL GmbH
Wittelsbacherallee 59
D-32427 Minden

E-Mail: office@pointdigital.de
Internet: www.pointdigital.de

Content Management System
it.x informationssysteme gmbh
- Smart E-Business Integration -
Line-Eid-Str. 1
D-78467 Konstanz

Tel.: +49 7531 89273 10
Fax: +49 7531 89273 29
E-Mail: info@itx.de
Internet: www.itx.de

Data Protection:

Data Protection Office
Ringstraße 99
D - 32427 Minden

Tel.: +49 (0) 571 86 / 0
E-Mail: data-protection@melitta.com